Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup nového tovaru od spoločnosti IRIUM s.r.o. prostredníctvom internetového portálu www.rato.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru od spoločnosti IRIUM s.r.o., IČO 61506010, so sídlom Podnikateľská 586, 190 11 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 29827, prostredníctvom internetového portálu www. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, zákonom č. 89/2012 Zz § 1751 zákona, Občianskym zákonníkom (ďalej len "ObčZ") a zákonom č. 634/1992 Zb. spotrebiteľa (ďalej len "Zos"). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ a ak koná pri uzavretí objednávky v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadi sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, všetko v znení noviel. Kupujúci učinením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky výslovne upozornený pred odoslaním objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci/ prevádzkovateľ internetového obchodu - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby na iný účel ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Užívateľ - každá osoba, ktorá navštívi internetové

stránky spoločnosti IRIUM s.r.o. Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Kopírovanie týchto stránok alebo ich častí je možné výhradne len s písomným dovolením IRIUM s.r.o.

III. Spracovanie osobných údajov

V prípade poskytnutia osobných údajov Užívateľa alebo Kupujúceho Predávajúcemu bude Predávajúci s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Poskytnuté osobné údaje nemôže Predávajúci využiť nad rámec spracovania nutného na uzavretie a plnenie zmluvy.

IV. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnej elektronickej internetovej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým, než Kupujúci definitívne potvrdí objednávku, má možnosť údaje na objednávke opravovať a meniť až do okamihu odoslania. Odoslaním elektronickej objednávky z objednávkového formulára Kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky Predávajúceho a ďalej výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v dobe učinenia a odoslania objednávky. Odoslanie objednávky je záväzné. Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail s akceptáciou objednávky. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj, atď.) právo vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním e-mailu s akceptáciou objednávky dodania príslušných podkladov. Akonáhle Kupujúci obdrží od Predávajúceho potvrdzujúci e-mail, je ponuka Predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedenej v objednávke záväzná až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, ak nestanoví niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva je uzatvorená doručením potvrdzujúceho emailu zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pre prípad osobného odberu tovaru sa dojednáva, že Predávajúci bude pre Kupujúceho rezervovať tovar vo svojom sídle po dobu 14 dní od odoslania potvrdzujúceho emailu Kupujúcemu. Po márnom uplynutí tejto lehoty stráca uzavretá kúpna zmluva platnosť a obe strany jej nie sú naďalej viazané. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky - množstva tovaru, výšky ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať Kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne ​​alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade úplne zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisov výrobku v katalógu tovaru. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach predávajúceho sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH, prípadne aj bez DPH, vrátane PHE (poplatku za likvidáciu historického elektroodpadu) a všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí kupujúci za odobratie tovaru zaplatiť. Tieto ceny sú udávané bez dopravného, ​​na vyzdvihnutie v sídle predávajúceho, pokial nie je stanovené inak. Ako cena pri uzatvorení zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke av emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci neskôr nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom), nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, keď táto nemožnosť vznikla.

Možnosti úhrady:

a) v hotovosti pri vyzdvihnutí v sídle Predávajúceho

b) dobierkou (v hotovosti vodičovi dopravcu pri odovzdaní tovaru - dopravné a dobierkové bude pripočítané)

c) prevodom z účtu na účet oproti zálohovej faktúre

VI. Recyklácia elektrozariadení

Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného na ekologickú likvidáciu od svojich zákazníkov podľa príslušného zákona.

VII. Dodacia lehota a dodanie

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim platené pri prevzatí, tj na dobierku, plynúť dňom platného uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto Obchodných podmienok, tj po odoslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zvolil iný variant úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, tj napr. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Dodanie tovaru bez objednaných služieb alebo inštalácií je spravidla obratom v lehote 1 až 10 pracovných dní alebo v termíne uvedenom pri popise tovaru, prípadne je možné dojednať iný termín. Pokiaľ Kupujúci s iným termínom nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci - nie spotrebiteľ, je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky a aj v prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je potom priložená v označenom balíku. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa odporúča obdobný postup.

VIII. Záruka, servis, reklamácia

1) Záruku na predávaný tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, je štandardná záručná doba poskytovaná Predávajúcim 24 mesiacov alebo 1000 prevádzkových hodín, podľa toho, čo nastane skôr. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a prípadne sa predlžuje o dobu, počas ktorej je tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína bežať nová záruka.

2) Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných výnimočných javov.

3) Miesta, kde je možné uplatniť reklamáciu: na adrese našich partnerských firiem uvedených v záručnom liste alebo osobne v sídle Predávajúceho alebo kontaktovať Predávajúceho telefonicky na telefónoch uvedených na webstránke Predávajúceho, kde môžu byť Kupujúcemu doporučení naši regionálni partneri.

4) Postup pri reklamácii: Kupujúci o reklamácii preukázateľným spôsobom informuje Predávajúceho - najmä uvedie popis vady - a potom dopraví tovar na adresu Predávajúceho. Zásielka musí obsahovať záručný list, dokumenty preukazujúce, že Kupujúci kúpil tovar u Predávajúceho a spojenie na Kupujúceho. Po obdržaní zásielky informuje Predávajúci bezodkladne Kupujúceho o prijatí zásielky a ďalšom postupe reklamácie. Reklamácia je vybavená najneskôr do 30 dní a to:

a) ak ide o vadu odstrániteľnú jej bezplatným odstránením - alebo, ak to nie je možné, primeranou zľavou z kúpnej ceny alebo odstúpením od kúpnej zmluvy

b) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

c) ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

d) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Servis záručný aj pozáručný je vykonávaný Predávajúcim.

IX. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť urobené preukázateľným spôsobom, s uvedením čísla objednávky as údajmi preukazujúcimi kúpu výrobku u Predávajúceho. Tovar je potom nutné vrátiť bez zbytočného odkladu buď fyzickým dodaním do sídla Predávajúceho alebo zaslaním na adresu Predávajúceho.

Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý a naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy či pre riadne vrátenie tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave. Prípadnou kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu, jej výšku je však povinný preukázať. Pri zaslaní tovaru späť Predávajúcemu odporúča Predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu. Akonáhle Predávajúci vrátený tovar obdrží, je povinný ho bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, prekontrolovať a preskúšať. Pokiaľ je tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, odošle Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od zmluvy Kupujúcemu informáciu, že tovar bol vrátený v poriadku a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar, podľa požiadavky Kupujúceho, buď odoslaním peňazí na adresu Kupujúceho alebo prevodom na účet Kupujúceho (pri odstúpení od zmluvy Kupujúci uvedie, akým spôsobom požaduje vrátenie kúpnej ceny).

Kupujúci nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení od kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

X. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť IRIUM s.r.o., ako prevádzkovateľ všetkých svojich webových stránok, je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové autorské práva k týmto internetovým stránkam.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Úvod | Značka RATO | O elektrocentrálách RATO | Servis | Záruky a garancie | Vysvetlivky | Fotogaléria | Kontakt
Elektrocentrály | Motory | Náhradné diely | Výpredaj

Kontaktujte nás...
IRIUM s.r.o. Praha, tel.: +420 602 321 418, E-mail: irium@irium.cz
IRIUM s.r.o. Olomouc, tel.: +420 730 510 731

Navštívte aj naše ďalšie weby:
www.jak-vybrat-elektrocentralu.cz
www.irium.cz | www.grupel.cz | www.dehray.cz | kj-power.irium.cz | www.emsa-generatory.cz | www.kipor.cz
facebook: https://www.facebook.com/irium.elektrocentraly